OpPIS - Vse kar potrebujete za učinkovito vodenje vašega podjetja

Oppis je računalniški program (računovodski program), ki je sestavljen iz med sabo povezanih modulov.  Celota zajema:

Poleg teh programov OpPIS zajema tudi nekaj dodatnih specializiranih modulov

 • Založniški modul
 • modul za Planiranje delovnega časa
 • Servisni modul
 • modul Projektni nadzor
 • modul za Podporo skupinskemu delu
 • Prav tako omogoča izdelavo in pregled analiz podatkov v Direktorskem informacijskem sistemu (OLAP)
 • Omogoča pripravo statističnih poročil blagovne menjave med državami članicami EU - INTRASTAT

FINAČNO KNJIGOVODSTVO

Glavna knjiga s saldakonti kupcev in dobaviteljev predstavlja vrh informacijskega sistema OpPIS. To pomeni, da se v njej zbirajo knjižbe, ki se ročno vnašajo ali prihajajo iz ostalih programov in modulov. Tako zbrane knjižbe so podlaga za pripravo raznih pregledov in poročil, kot so:

 • dnevnik, konto kartice, odprte postavke, bruto bilance
 • kompenzacije (medsebojne, multi obvezne in prostovoljne s knjiženjem pobotov)
 • obračun zamudnih obresti (avtomatsko iz zaprtih ali odprtih postavk in ročni vnos postavk)
 • računovodski in davčni izkazi z možnostjo oddaje v AJPES in FURS
 • izdelava statistike finančnih računov (SFR) z neposrednim uvozom v AJPES
 • letno zaključevanje razredov 4 in 7 ter prenos otvoritve v novo obračunsko leto
 • test bilance z izpisom morebitnih neskladnosti pri DDV, saldo odprtih in zaprtih postavk, bilančno obdobje, skladnost analitike osnovnih sredstev z glavno knjigo in druga.

Glavna knjiga vsebuje tudi:

 • knjiženje bančnih izpiskov avtomatsko zapiranje davčnega obdobja – kontnih kartic na katerih se nahaja DDV
 • knjiženje po sistemu denarnega toka, ki ga uporabljajo javni zavodi in proračunski porabniki delitev stroškov in prihodkov po ključih na str. mesta
 • projekte uvažanje knjižb iz programov drugih proizvajalcev
 • SKV – poročila za banko Slovenije analizo denarnih tokov

FAKTURNA (DAVČNA) KNJIGA

Z modulom Fakturna (davčna) knjiga je omogočen enostaven vnos vseh prejetih in izdanih računov, avansnih računov s črpanjem odprtih avansov in avtomatsko generiranje samoobdavčitev. Stroške in prihodke lahko časovno razmejimo, odbitni delež DDV-ja se avtomatsko izračunava na osnovi enotnega procenta ali s procentom glede na dejavnost. Vnešene podatke v fakturne knjige avtomatsko knjižimo v glavno knjigo.

Na osnovi podatkov v fakturnih knjigah se izdelajo:

 • obračun DDV z neposrednim prenosom obrazca DDV-O v sistem eDavki
 • izdelava in oddaja Poročila o dobavah po 76.a členu in Rekapitulacijskega poročila (RP-O)
 • priprava podatkov PRAČ in IRAČ v predpisani elektronski obliki
 • priprava in oddaja intrastat poročila

Obračun DDV-ja se lahko izvaja tudi po plačani realizaciji, s tem da se izdelajo in avtomatsko oddajajo tudi vsa spremljajoča poročila in seznami neplačanih računov.

Pripravimo lahko tudi uvoz prejetih in izdanih računov iz drugih programov preko ustaljenih protokolov.

PLAČE IN DRUGA IZPLAČILA

Modul omogoča izračun plač, regresa in poračunov, božičnice oz. 13.plače po trenutno veljavni zakonodaji, kakor tudi obračun ostalih izplačil kot so avtorski honorarji, podjemne pogodbe, sejnine, najemnine, dividende..

Program omogoča:

 • izračun plač po različnih sistemih nagrajevanja: bruto, neto, točkovni...
 • obračun bonitet in izplačil nad uredbo
 • obračun neplačanih odsotnosti in razlik do minimalne plače
 • obračun refundiranih boleznin s pripravo obrazcev za ZZZS
 • izdelava in oddaja REK-obrazcev neposredno v sistem eDavki
 • obračun prispevkov zasebnikov in lastnikov podjetij z obrazci OPSVZ in OPSVL
 • obračunavanje odtegljajev, vodenje ostanka letnega dopusta
 • priprava temeljnice za knjiženje
 • priprava in oddaja letnih poročil za ZPIZ (M4)

Program je na zunaj zelo odprt in celoten obračun se vrši preko prednastavljenih formul, ki jih uporabnik lahko nastavlja po lastnih potrebah. S tem si lahko prilagaja metodologijo obračuna.

OSNOVNA SREDSTVA

Poleg registra osnovnih sredstev se spremlja vsako spremembo osnovnega sredstva kot dogodek, ki avtomatsko generira knjižbe na kartici OS. Tako na kartici OS kronološko sledimo vsako spremembo, ki se pojavi na osnovnem sredstvu:

 • sprememba amortizacijske skupine in stopnje amortizacije
 • sprememba stroškovnega mesta ali projekta
 • dograditev
 • dograditev s podaljšanjem življenske dobe
 • oslabitev
 • prodaja in morebitna delna prodaja
 • inventurna razlika
 • takojšen odpis DI
 • odpis in knjigovodska likvidacija

Zagotovljeni so izpisi in pregledi po različnih kriterijih in klasifikacijih, ki si jih določite glede na zahteve vašega poslovodstva. Poleg tega pa so zagotovljeni tudi standardni izpisi, ki jih zahtevajo revizijske hiše. Temeljnico za finančno knjigovodstvo, ki je rezultat vseh dogodkov, se lahko izdela za poljubno obdobje.

POTNI NALOGI

Modul Potni nalogi skrbi, da se stroški kilometrin in dnevnic pravilno obračunajo glede na vnesene podatke o datumu, uri odhoda in prihoda ter prevoženih kilometrih. Po vnosu podatkov potnega naloga se ob zaključku in možnosti upoštevanja predujma, avtomatsko generira obračun, katerega lahko izpišemo skupaj s potnim nalogom ali posebej samo obračun.

Poleg samega izpisa potnega naloga in obračuna je omogočeno še:

 • sestava in pregled raznih poročil
 • izdelava plačilnega naloga z vnosom datuma izplačila
 • pripravo obrazca iREK s prenosom v sistem eDavki (poročanje)
 • pripravo knjižb in prenos v glavno knjigo

Če je delavec imel na službeni poti še kakšne dodatne stroške kot so cestnina, parkirnina, popravila, gostinske storitve, se le ti računi vnesejo in upoštevajo pri obračunu. Pri obračunu dnevnic za službeno pot v tujini modul upošteva tudi morebitne brezplačne obroke prehrane, ki temu primerno zmanjšuje višino dnevnice.

BLAGAJNA

Računalniški program je namenjen vnosu in izpisu blagajniških prejemkov, blagajniških izdatkov in blagajniškega dnevnika. Znotraj vsake blagajne lahko spremljamo več samostojnih blagajn. Na vsaki blagajni vnašamo blagajniške izdatke in blagajniške prejemke. Konec dneva izvedemo ukaz, ki blagajniške izdatke in prejemke avtomatsko vpiše v blagajniški dnevnik.

Program omogoča poleg vnosov in izpisov dokumentov še:

 • prenos v finančno knjigovodstvo
 • pregled saldov po datumih
 • analitični pregled blagajniških prejemkov in izdatkov
 • pripravo in izpis specifikacij za dvig ali polog gotovine

BLAGOVNO/MATERIALNO KNJIGOVODSTVO

Računalniški program OpPIS - Blagovno knjigovodstvo s fakturiranjem je namenjen trgovskim, storitvenim in tudi ostalim neproizvodnim podjetjem. Njegova osnovna naloga je spremljanje nabave in prodaje s fakturiranjem storitev ter količinsko in vrednostno spremljanje zalog po skladiščih po fifo metodi.

NABAVA

Podmodul nabava omogoča izdajo naročilnic za nabavo blaga in materiala, prevzem blaga in materiala ter izdelavo kalkulacij prodajnih cen. Glavni cilj nabave pa je seveda količinski in vrednostni prevzem blaga na zalogo. Za potrjene in likvidirane prejeme se lahko izvedejo razne operacije, kot so:

 • prenos v fakturno(davčno) knjigo
 • izdelava plačilnih nalogov
 • izdelava prodajnega naloga ali dobavnice
 • izdelava poraba za delovni nalog
 • izdelava in izpis etiket,...

PRODAJA

Podmodul prodaja omogoča vnos prejetih naročil, izdelavo ponudb in predračunov, pisanje dobavnic z možnostjo posameznih ali zbirnih računov, reklamacije, stornacije oz. dobropisi. Vsi prodajni dokumenti uporabljajo prodajne cenike, poleg osnovnega še cenike po partnerjih, skupinah in podobno, z možnostjo datumske omejitve veljavnosti posameznega cenika.

Za potrjene račune se lahko izvedejo razne operacije, kot so:

 • pošiljanje eRačuna v sistem UJP proračunskim uporabnikom
 • označevanje plačil in pregled neplačanih računov
 • prenos v fakturno(davčno) knjigo,...

ZALOGE

Zaloge spremljamo količinsko in vrednostno ločeno za vsake skladišče. Vrednostno zaloge vrednotimo po metodi zaporednih cen (FIFO metoda). Pri prikazu kartic artiklov (materialne in blagovne kartice) je za vsak dogodek poleg osnovnih podatkov o dokumentu, ki je dogodek povzročil, možno videti tudi vpliv na zaloge torej količinsko in vrednostno spremembo zaloge ter trenutno stanje zaloge.

Serijske številke / sarže

Pri zalogah lahko spremljamo stanje tudi po serijskih številkah in/ali saržah. Spremljanje zaloge po serijskih številkah ali saržah nastavimo za vsak artikel posebej tako lahko za nekatere artikle spremljamo sarže, za nekatere serijske številke za nekatere pa nič od tega. Pri spremljanju sarž (in tudi serijskih številka) lahko spremljamo tudi rok uporabe. Tudi spremljanje roka uporabe nastavimo na nivoju artikla.

INVENTURA

Inventuro lahko izvajamo večkrat letno. Izvajamo lahko delne ali celotne inventure. Načinov vnosa inventure je več: preko popisnih list (program pripravi popisne liste nato pa vnašamo samo količine), ročni vnos ali vnos s pomočjo prenosnih terminalov. Inventuro lahko hkrati vnaša več uporabnikov. Podprt je tudi vnos inventurnih pobotov in seveda izdelava in izpis inventurnega elaborata z izračunom DDV od inventurnih razlik.

KONSIGNACIJA

Program podpira obe smeri oz. obliki konsignacije: prejeto in dano konsignacijo.

Prejeta konsignacija

O prejeti konsignaciji govorimo kadar prodajamo tuje blago. Tako blago prejmemo s konsignacijskim prejemom na posebno konsignacijsko skladišče. Program avtomastko izdela odjavo konsignacijskega blaga na osnovi prodaje in ostalih premikov iz skladišča razen vračil blaga dobavitelju. Pri pregledih prometa lahko promet konsignacijskega blaga spremljamo ločeno od ostalega blaga.

Dana konsignacija

Dana konsignacija je obratna smer od prejete konsignacije. O njej govorimo kadar lastno blago damo v konsignacijsko prodajo kupcem. Odjave delamo na osnovi poročila kupca. Rezultat odjave je dobavnica za razknjižbo zaloge s konsignacijskega skladišča in račun kupcu.